สำหรับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจที่จะทำธุรกิจ แนะนำให้มาอ่านบทความได้ที่นี่

เว็บที่จะแนะนำเรื่องราวการทำธุรกิจ จนประสบความสำเร็จมากมาย

ตลาดด้านธุรกิจบริการและสุขภาพ

กระแสการใส่ใจสุขภาพของผู้คนทั่วโลก ประกอบกับแนวโน้มการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทย รวมถึงความชื่นชอบในบริการด้านสุขภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไทย คือ บริการสปา และนวดแผนไทย เหล่านี้ล้วนดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยส่วนใหญ่ต่างต้องการสัมผัสบริการนวดแผนไทยและสปาสมุนไพรไทยด้วยตนเอง ไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อกิจกรรมด้านสุขภาพ จึงส่งผลให้ธุรกิจบริการกลุ่มนี้ยังคงมีผู้สนใจลงทุนอยู่ โดยการลงทุนในธุรกิจบริการด้านท่องเที่ยวและสุขภาพนี้ มีทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มการให้บริการด้านท่องเที่ยวหรือสุขภาพแก่ธุรกิจที่มีอยู่แล้ว และผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเข้ามาเริ่มทำธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย

กระแสความใส่ใจเรื่องสุขภาพที่ขยายตัวในวงกว้าง ท่ามกลางแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของประชากรสูงวัย ทำให้ผู้คนต่างหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น เพื่อการมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยต่างๆ ได้ ด้วยการดูแลด้านการอุปโภคบริโภค (เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆ เป็นต้น) ด้านการออกกำลังกาย (อาทิ การเล่นกีฬา การว่ายน้ำ และการเล่นโยคะ เป็นต้น) รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการใช้บริการแพทย์ทางเลือกของไทยเพื่อผ่อนคลาย ด้วยการนวดแผนไทย สปาสมุนไพรไทย และวารีบำบัด เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยลดความตึงเครียดจากสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในปัจจุบัน เหล่านี้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจในประเทศไทย นิยมเลือกใช้บริการแพทย์ทางเลือกของไทยเพิ่มขึ้น โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการแพทย์ทางเลือกของไทย มีมูลค่ารวมกันมูลค่า 1.13 แสนล้านบาท

ขณะที่ในปีนี้ ธุรกิจบริการด้านท่องเที่ยวและบริการด้านสุขภาพของไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวหลัก คือ นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลาง รองลงมา ได้แก่ ภูมิภาคอาเซียน และยุโรป ทั้งนี้ ปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจและดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวเลือกประเทศไทยเป็นปลายทางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เนื่องจากคุณภาพของการบริการด้านสุขภาพ ทั้งบริการด้านการแพทย์และบริการแพทย์ทางเลือก นอกเหนือจากการเป็นปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยม และความประทับใจในการต้อนรับและการบริการที่ดี

Wed, April 16 2014 » ธุรกิจ